Wednesday, March 08, 2006

گزارش آرونا

اخیراً مطلبی از من در سایت آرونا منتشر شده، که می توانید آن را در اینجا بخوانید. انتشار این مطلب، با راهنمایی و همکاری خانم الهام علوی زاده در ایران میسر شد که لازم می دانم از ایشان بخاطر ایجاد زمینه آشنایی و فرصتی که برای همکاری فراهم کردند، تشکر کنم.
پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران (آرونا) چند ماهی است که با همکاری گروهی متشکل از 50 معمار و دانشجوی معماری راه اندازی شده است و مطالب آن، اگر نه هر روز ولی تقریباً با سرعت قابل قبولی به روز رسانده می شود.