Saturday, June 17, 2006

تاریخ معماری اسکناسی

نمایش تاریخ معماری اروپا و سبک‌های هنری وابسته به آن، ایده اصلی در طراحی اسکناس‌های یورو – واحد پولی اروپای متحد – بوده است. دیگر خبری از رهبران سیاسی کشورها و چهره‌های این افراد بر روی اسکناس‌ها نیست و به جای آن هر اسکناس، یک سبک معماری را در قالب دو نمونه‌ی تصویری، که یکی در رو و دیگری در پشت اسکناس چاپ گردیده، معرفی می‌کند. تصویرسازی روی اسکناس دربرگیرنده سردر یا ورودی ساختمان‌ها در یک دوره خاص تاریخی‌ست و تصویرسازی پشت آن، نمونه‌ای از پل‌سازی را در همان دوره، نمایش می‌دهد.


نکته قابل توجه در تصاویر چاپی شده بر روی این اسکناس‌ها، تلاشی است که برای پرهیز از اشاره مستقیم به یک اثر معماری خاص صورت گرفته و در آن تنها به نمایش مؤلفه‌ها و اجزای ساختاری هر سبک – بصورت کلی – بسنده شده است. بنابراین ایتالیایی‌ها - که شکوه رنسانس اروپا را در مرزهای کشور خود تجربه کردنده‌اند - نمی‌توانند افتخار این دوران را به تنهایی به دوش بکشند و این دوره، به عنوان بخشی از تمدن تمامی کشورهایی که امروزه در قالب اتحادیه اروپایی در حال اتحاد با یکدیگر هستند، به رسمیت شناخته می‌شود. (به تصویر اسکناس50 یورویی دقت کنید)